O Fhlùir Na hAlbann
o flower of scotland


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 

O Fhlùir Na h-Albann

O Fhlùir na h-Albann
cuin a chì sinn an seòrsa laoich
A sheas gu bàs 'son
am bileag feòir is fraoich

Curfá:
A sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
'S a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin

Na cnuic tha lomnochd
's tha duilleach Foghair mar bhrat air làr
A’ fearann caillte
dan tug na seòid ud gràdh

Tha 'n eachdraidh dùinte
ach air dìochuimhne chan fheum i bhith
Is faodaidh sinn èirigh
gu bhith nar Rìoghachd a-rìs


O Flower Of Scotland

O Flower of Scotland
when will we see the kind of hero
Who fought to the death for
his little blade of grass and heather

Chorus:
Who stood against Edward’s vain army
And chased them home for a change of mind

The hills are bare
and Autumn’s leaves like a blanket on the earth
The lost land
which those warriors gave their love

The tale is ended
but forgotten she must never be
And we can rise up
and be a Nation againNAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005