Hè Mo Leannan
Hey My Sweetheart


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 
Hè Mo Leannan

Curfa:
Hè mo leannan, hò mo leannan,
‘S e mo leannan am fear ùr,
Hè mo leannan, hò mo leannan.

‘S e mo leannan Gille Calum—
saor an daraich làidir thù.

‘S e mo leannan am fear donn,
a thogadh fonn anns an thaigh-chiùil.

‘S e mo leannan saor an t-sàbhaidh,
Leagadh lobhta làir go dlùth.

Comhairle bheirinn fhein air gruagach
A bhith cumail suas ri triùir—

ged a dheanadh ‘ad uile fàgail,
bhiodh a làimh aic’ air fear ùr.

‘N chuala sibh mar dhèirich dhòmhsa,
chuir an t-òigear rium a chùl!

Cha do mheas mi siud ach suarach
on a fhuair mi fear as ùr!

Dh’fhalbh an gaol, sgaoil a’ comann—
tha mise coma co-dhiùbh!

Tha mi coma, ‘s suarach agam;
Tha chead aige, ‘s beag mo dhiù!


Hey My Sweetheart

Chorus:
Hey my sweetheart, ho my sweetheart,
he’s my sweetheart, the handsome man,
hey my sweetheart, ho my sweetheart.

He’s my sweetheart, the lad Calum—
carpenter of the strong oak, you.

He’s my sweetheart, the brown-haired man,
who would raise a song in the music-house.

He’s my sweetheart, carpenter of sawing,
would lay a loft floor so evenly.

I would advise any girl
To be keeping up with three—

although they all should leave her,
her hand would soon be with a new man.

Have you heard what happened to me,
the young man has turned his back on me!

I thought that pretty trifling
since I now have a new one!

Love vanished, the union broke—
I really don’t care!

I don’t care, it’s a trifle to me,
he can do as he likes, it’s little I care!

 


NAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005