Mo Nighean Donn As Bòidhche
my lovely brown-haired girl


home | gigs | people | the music | guestbook |
about navan | tradition | links | contact

 

Mo Nighean Donn As Bòidhche

Curfá:
Hi ri rì o ràill i ó
Ràill i ó, ràill i ó
Hi ri rì ó, ràill i ó
Mo nighean donn as bòidhche

Nighneag air a bheil an gùn
‘G èirigh a's an fhasan ùr
B'fheàrr leam fhìn na mìle crùn
Nan dùraigeadh tu pòg dhomh

Nighneag air a bheil am falt
'G èirigh a's an fhasan cheart
'S mi gun dùraigeadh dhol leat
A-steach dhan Eaglais Leòdach

Bha mi 'nam ghobhar mar cheàrd
Bha mi 'nam shaor 'n dòigh no dhà
'S iomadh sgrìob thug mi le sàbh
Ged tha mi 'n-dràsd' a' seòladh


My Lovely Brown-Haired Girl

Chorus:
Hi ri rì o ràill i ó
ràill i ó, ràill i ó
Hi ri rì ó, ràill i ó
My lovely brown-haired girl

Girl wearing the dress
Rising out of the new fashion
It is I who would prefer it to a million crowns
If you desired to kiss me

Girl with the hair
Rising out of the proper fashion
It is I who would desire to go with you
Into the MacLeod family church

I was a smith by trade
I was a carpenter in one manner or another
It’s many a trip I took with a saw
Though I’m sailing just nowNAVAN ::: Mairneas
NAVAN: An Cuimhin Leat
 
 home | about navan | gigs | people | the music | tradition | links | contact

navan@navan.org
Last Updated 12 June 2005